Aandachtspunten voor de spreker

 Voorbereiding:

U neemt deze map zorgvuldig door, zodat u een goede indruk krijgt hoe
de avond verloopt. De schuingedrukte teksten in de map kunt u
eventueel letterlijk voorlezen. Beter is het echter om de inhoud vooraf
goed door te nemen, en er uw eigen verhaal van maken, in uw eigen
woorden. Noteer hiervoor bijvoorbeeld steekwoorden uit de
schuingedrukte teksten, zodat u de lijn aan kunt houden.

 
Om de avond afwisselend en levendig te houden, is het mogelijk een
ouder uit te nodigen die beroepsmatig betrokken is bij het verkeer.
Bijvoorbeeld een vader die (bus)chauffeur is of een wijkagent(e). Een
andere mogelijkheid is om een ambtenaar van de gemeente uit te
nodigen. Hij of zij kan op de thema-avond de nodige uitleg geven over
zaken die aan de orde komen. Het is belangrijk om met de genodigden
af te spreken wat hun aandeel is in de thema-avond. Is het
ondersteuning voor de spreker van de avond of wordt er een gedeelte
ingepland voor de genodigde(n). Vervolgens stelt u met de genodigde(n)
een tijdsduur vast voor de inbreng van de genodigde(n).
 
 Aan het einde van de avond worden de conclusies en de ‘gouden tips’
geïnventariseerd. U kunt een ouder benaderen die de conclusies en tips
op een flap-over of schoolbord schrijft. Bovendien is het mogelijk dat
iemand van het schoolteam aantekeningen maakt over datgene wat op
de avond naar voren zal komen. Deze notities kunnen worden
uitgewerkt en in de schoolkrant worden geplaatst.

 

Bakker

Uitgebreidebeschrijving over het themabakker.